เวลา ทีม เต็ม
คีร์กีซสถาน (ญ)
อิหร่าน (ญ)
0
1
ทาจิกิสถาน(ญ)
เติร์กเมนิสถาน (ญ)
1
1
เติร์กเมนิสถาน (ญ)
คีร์กีซสถาน (ญ)
0
0
ทาจิกิสถาน(ญ)
อุสเบกิสทาน(ญ)
0
6
อุสเบกิสทาน(ญ)
เติร์กเมนิสถาน (ญ)
6
0
ทาจิกิสถาน(ญ)
อิหร่าน (ญ)
0
5
อิหร่าน (ญ)
เติร์กเมนิสถาน (ญ)
4
0
คีร์กีซสถาน (ญ)
อุสเบกิสทาน(ญ)
0
7
อุสเบกิสทาน(ญ)
อิหร่าน (ญ)
1
0
ทาจิกิสถาน(ญ)
คีร์กีซสถาน (ญ)
0
1