รอบที่ 1
เวลา ทีม เต็ม
ไอเค บราเก้
วาลเบิร์ก เอฟซี
เกเฟล ไอเอฟ
เฮลซิงบอร์ก
แลนด์สโครน่า
แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ
โอเรโบร
สค็อปดี้ เอไอเค
ออร์ไกร์ท
อัตซิคเท็นส์ บีเค
ออสเตอร์ ไอเอฟ
เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ
จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์
ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค
เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ
ไอเค ออเดวอร์ด