คัดเลือกรอบ3
เวลา ทีม เต็ม
เกาหลีเหนือ(ญ)
ญี่ปุ่น(ญ)
อุสเบกิสทาน(ญ)
ออสเตรเลีย(ญ)
ออสเตรเลีย(ญ)
อุสเบกิสทาน(ญ)
ญี่ปุ่น(ญ)
เกาหลีเหนือ(ญ)