รอบที่ 30
เวลา ทีม เต็ม
เบเก้ซัคซาบา
เซกรัล
3
0
เอฟซี ไอการ์ 1
ชัควารี่ ทีเค
3
4
กีไอร์มอต เอสอี
ซิโอฟอค เอฟซี 1
2
2
คาโปสวาร์ 1
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี
2
3
Szigetszentmiklosi
ซเซจ เอเค
1
2
เอสโซลโนกิ เอฟซี
โซลอคซาร์
2
3
วาซาส
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ 1
2
1
บัลมาซุยวารอชี เอฟซี
โซโปรนิ 1
1
1